คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ

คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ

wdt_ID เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายการ ห้วข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 24 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
2 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
3 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
4 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
5 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
6 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
7 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
8 23 สิงหาคม 2560 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
9 6 ตุลาคม 2560 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
10 2 กุมภาพันธ์ 2561 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 กฎ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายการ ห้วข้อเรื่อง
Close