สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับ ปี เดือน รายการ เปิดไฟล์
2 2563 ตุลาคม สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
3 2563 พฤศจิกายน สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
4 2563 ธันวาคม สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
5 2564 มกราคม สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
6 2564 กุมภาพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
7 2564 มีนาคม สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
8 2564 เมษายน สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
9 2564 พฤษภาคม สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
10 2564 มิถุนายน สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
11 2564 กรกฎาคม สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เปิดไฟล์
ปี เดือน รายการ
Close